Om byarna

Åse by är i hävderna nämnd bl.a. som Åsom eller Aase. Åse är sannolikt bebodd från 1000-talet och bestod ursprungligen av en gård. Med tiden och fortgående generationsskiften, delades byn i första hand i två gårdar.


Gårdarna delade byn i två halvor, gård nr 1, som så småningom kom att kallas Backgården som följd av sin belägenhet på backkrönet i byns norra del. Den södra halvan, gård nr 2, sedermera Åse 2 med Trång dvs Jo-gården.


Så länge antalet gårdar var begränsat var bebyggelsen i byn sannolikt koncentrerad till den plats där Jo-gården ännu ligger, där gårdarna var mer eller mindre sammanbyggda enligt ett vanligt mönster före storskiftet.


Ur "Jo-gården i Åse - En gammal jämtlandsgårds historia"

(2004) av Nils G. Åsling

Åse - på väg västerut

Trång - på väg österut