Byalaget

Åse-Trång

Byalaget

Åse-Trång Byalag har till uppgift att sköta väglyset längs E14 genom Åse-Trång samt att på olika sätt tillvarata bybornas gemensamma intressen och sträva efter en fortsatt utveckling av byn.

Styrelsen

Claes Lundin

Ordförande

Irja Åsling

Sekreterare

Linda Lignell

Kassör

Jörgen Karlsson

Ledamot

Jan-Bertil Karlsson

Ledamot

Urban Bergman

Ledamot

Revisor

Hans Åsling

Sammankallande

Nils-Bertil Nilsson


Valberedning

Aksel Ydrén

Sammankallande

Bruno Kempe


Rikard Andersson


Hans Åsling

Sammankallande

Sven-Erik Fernström


Bryggkommittén

Per Åsling

Sammankallande

Bruno Kempe


Rikard Andersson

Festkommittén

Sofie Nilsson


Jennie Nilsson


Bengt Kempe


Björn Högberg


Claes Lundin

Suppleant

Kontaktombud för Grannsamverkan

Annika Sagnér